Navigácia

Nedeľa 19. 8. 2018

Ankety

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

EVG

Vitajte na EduPage

  • Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. p o s k y t u j e z organizačných dôvodov žiakom školy Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5 riaditeľské voľno v dňoch 30.4.2018, 2.5.2018, 3.5.2018, 4.5.2018, 7.5.2018. Dôvodom je vzdelávanie zamestnancov školy a príprava priestorov a reorganizácia učební pred začatím výstavby telocvične.

Novinky

Kontakt

  • Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
    Skuteckého 5, 97401 Banská Bystrica
  • 048 4153609

Fotogaléria