Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Slavomír Hanuska Textový editor word pre začiatočníkov 7 60
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Základná obsluha PC 8
Snowboardingový inštruktorský kurz 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Mgr. Slavka Keratová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 10
Mgr. Michaela Fidlušová Textový editor word pre začiatočníkov 7 15
Základná obsluha PC 8
PhDr. Katarína Hakelová § 47a ods.5 zákona 390/2011 - rigorózna skúška 60 60
PaedDr. Silvia Malysová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 45
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
PaedDr. Silvia Mojžišová Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti - anglický jazyk a literatúra 60 60
PaedDr. Stanislav Sojka Základná obsluha PC 8 75
§ 47a ods.5 zákona 390/2011 - rigorózna skúška 60
Textový editor word pre začiatočníkov 7
Mgr. Petra Šuhajdová Základná obsluha PC 8 74
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Textový editor word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácie v powerpointe 7
Mgr. Andrea Valentová Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 94
Náboženstvo/náboženská výchova v školskom vzdelávacom programe 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Textový editor word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha PC 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženstvo/náboženská výchova 10
Tvorba prezentácie v powerpointe 7


© aScAgenda 2018.0.1075 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2017

Novinky

Kontakt

  • Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
    Skuteckého 5, 97401 Banská Bystrica
  • 048 4153609

Fotogaléria